If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Có thể kiếm được 3.900 điểm tinh thông
Tinh thông
Thành thạo
Đã hiểu bài
Cần cố gắng
Chưa bắt đầu
Bài kiểm tra nhỏ
Bài kiểm tra lớn

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 560 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 400 Điểm tinh thông

Bài tập thực hành

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 800 Điểm tinh thông

Bài tập thực hành

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 960 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 160 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 320 Điểm tinh thông
Tiếp theo cho bạn:

Bài kiểm tra lớn

Tăng cấp cho tất cả các kỹ năng trong bài này và thu thập lên đến 4000 điểm Tinh thông!