If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về đơn vị đo độ dài (mm, cm, m và km)

Ôn tập về giá trị của mi-li-mét, xăng-ti-mét, mét, ki-lô-mét và cách chuyển đổi giữa chúng.  Sau đó hãy thử làm một số bài tập thực hành.

Tóm tắt các đơn vị đo độ dài

kmmcmmm
start color #e07d10, 1, end color #e07d101, space, 000100, space, 0001, space, 000, space, 000
start fraction, 1, divided by, 1, space, 000, end fractionstart color #e07d10, 1, end color #e07d101001, space, 000
start fraction, 1, divided by, 100, space, 000, end fractionstart fraction, 1, divided by, 100, end fractionstart color #e07d10, 1, end color #e07d1010

Độ dài là gì?

Độ dài được đo bởi khoảng cách giữa hai điểm. Ví dụ, độ dài một con đường là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của con đường đó.
Trong hệ thống đơn vị đo độ dài, đơn vị đo phổ biến nhất là mi-li-mét, xăng-ti-mét, mét và ki-lô-mét.

Đơn vị đo độ dài được tính như thế nào?

Một kẹp ghim giấy dày khoảng 1 mm.
Một cái móng tay rộng khoảng 1 cm.
Một cây đàn ghi-ta dài khoảng 1 m.
1 km bằng 1, space, 000 m và dài hơn một nửa dặm một chút.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về hệ thống đơn vị đo độ dài? Hãy xem video này.

Bài luyện tập 1: Ước lượng độ dài

Bài 1A
  • Hiện tại
Xác định đơn vị phù hợp nhất để đo khoảng cách từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh.
Chọn 1 đáp án:

Bạn muốn làm thêm những bài tập như thế này? Hãy thử bài tập này.

Đổi từ đơn vị lớn hơn sang đơn vị nhỏ hơn

1, start text, space, c, m, end text, equals, start color #1fab54, 10, end color #1fab54, start text, space, m, m, end text
1, start text, space, m, end text, equals, start color #1fab54, 100, end color #1fab54, start text, space, c, m, end text
1, start text, space, m, end text, equals, start color #1fab54, 1, space, 000, end color #1fab54, start text, space, m, m, end text
1, start text, space, k, m, end text, equals, start color #1fab54, 1, space, 000, end color #1fab54, start text, space, m, end text
Để đổi từ đơn vị lớn hơn sang đơn vị nhỏ hơn, ta nhân số của đơn vị lớn hơn với hệ số màu xanh lá cây của đơn vị nhỏ hơn thích hợp.
Ví dụ: Đổi mét thành xăng-ti-mét
1, start text, space, m, end text, equals, start color #1fab54, 100, end color #1fab54, start text, space, c, m, end text
start color #11accd, 11, end color #11accd, start text, space, m, end text, equals, start color #11accd, 11, end color #11accd, times, start color #1fab54, 100, end color #1fab54, equals, start color #11accd, 1, space, 1, end color #11accd, start color #1fab54, 00, end color #1fab54, start text, space, c, m, end text

Đổi từ đơn vị nhỏ hơn sang đơn vị lớn hơn

1, start text, space, m, m, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 10, end color #7854ab, end fraction, start text, space, c, m, end text
1, start text, space, c, m, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 100, end color #7854ab, end fraction, start text, space, m, end text
1, start text, space, m, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 1, space, 000, end color #7854ab, end fraction, start text, space, k, m, end text
Để đổi từ đơn vị nhỏ hơn sang đơn vị lớn hơn, ta chia số của đơn vị nhỏ hơn cho hệ số màu tím của đơn vị lớn hơn thích hợp.
Ví dụ: Đổi mét thành ki-lô-mét
1, start text, space, m, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 1, space, 000, end color #7854ab, end fraction, start text, space, k, m, end text
start color #ca337c, 7, end color #ca337c, start text, space, m, end text, equals, start fraction, start color #ca337c, 7, end color #ca337c, divided by, start color #7854ab, 1, space, 000, end color #7854ab, end fraction, start color #ca337c, end color #ca337c, start color #7854ab, end color #7854ab, start color #11accd, end color #11accd, start text, space, k, m, end text
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách chuyển đổi giữa các đơn vị đo độ dài? Hãy xem video này.

Bài luyện tập 2: Đổi đơn vị do độ dài

Bài tập 2A
  • Hiện tại
Đổi đơn vị.
5 m equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
mm

Bạn muốn làm thêm nhiều bài tập như thế này? Hãy làm những bài tập này:
Đổi đơn vị lớn hơn thành đơn vị nhỏ hơn
Biến đổi giữa các đơn vị

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.