If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán liên quan đến phép cộng và trừ phân số

Vấn đề

Bạn An đang sắp xếp bộ sưu tập tem của mình. Bạn ấy đã lập một bảng cho biết tỉ lệ của các loại tem trong bộ sưu tập theo nguồn gốc.
712 của số tem của An có nguồn gốc từ Ma-rốc hoặc Tây Ban Nha.
Quốc giaTỉ lệ giữa số tem của từng quốc gia so với tổng số tem
Pháp13
Tây Ban Nha?
Ma-rốc16
Slô-ve-ni-a112
Hỏi số tem có nguồn gốc từ Tây Ban Nha chiếm bao nhiêu phần tổng số tem của bạn An?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1/2 hoặc 6/10
  • một phân số có tử lớn hơn mẫu, ví dụ như 10/7 hoặc 14/8
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
tổng số tem
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?