If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Sử dụng hình vẽ minh họa để nhân 2 phân số

Vấn đề

Tính 12 của 67.
A tape diagram has been divided into seven equal parts. 3 parts are darkly shaded, 3 parts are lightly shaded và 1 part is not shaded. Across the bar, a curved bracket is labeled 1. Below the 3 darkly shaded parts, a curved bracket is labeled with a question mark.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1/2 hoặc 6/10
  • một phân số có tử lớn hơn mẫu, ví dụ như 10/7 hoặc 14/8
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?