If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Cộng và trừ hỗn số (có nhóm lại)

Vấn đề

Tính.
5, start fraction, 2, divided by, 5, end fraction, minus, 3, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?