If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

0

Điểm tinh thông có thể có

Bài tập thực hành

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 800 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 400 Điểm tinh thông

Bài tập thực hành

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 640 Điểm tinh thông

Bài tập thực hành

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 880 Điểm tinh thông

Bài tập thực hành

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 960 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 240 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 320 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 480 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 720 Điểm tinh thông

Bài tập thực hành

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 560 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 240 Điểm tinh thông
Tiếp theo cho bạn:

Bài kiểm tra lớn

Tăng cấp cho tất cả các kỹ năng trong bài này và thu thập lên đến 7800 điểm Tinh thông!