If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân số và phép chia số tự nhiên

Vấn đề

Làm phép chia:
3, colon, 11, equals question mark
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?