If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Phép chia hỗn số

Vấn đề

Tính và viết thương dưới dạng tối giản.
4, start fraction, 2, divided by, 3, end fraction, colon, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?