If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 9: Hỗn số (tiếp theo)

Viết phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại

Vấn đề

Viết phân số 195 dưới dạng hỗn số.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?