If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Viết phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại

Vấn đề

Viết phân số start fraction, 19, divided by, 5, end fraction dưới dạng hỗn số.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?