Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 9: Hỗn số (tiếp theo)

Viết phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại

Vấn đề

Viết phân số 195 dưới dạng hỗn số.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4