If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Quy đồng mẫu số các phân số

Vấn đề

Chúng ta có 2 phân số, 3476. Chúng ta muốn quy đồng mẫu số hai phân số này với mẫu số chung là 1 số tự nhiên.
Mẫu số chung có thể là bao nhiêu?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?