If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh phân số và hỗn số

Vấn đề

Điền dấu is greater than, comma, is less than hay equals
2, start fraction, 4, divided by, 6, end fraction
start fraction, 8, divided by, 3, end fraction
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?