If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chương 2: Số tự nhiên

Có thể kiếm được 4.700 điểm tinh thông
Tinh thông
Thành thạo
Đã hiểu bài
Cần cố gắng
Chưa bắt đầu
Bài kiểm tra nhỏ
Bài kiểm tra lớn

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 400 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 160 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 560 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 400 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 480 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 240 Điểm tinh thông

Học

  • Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này

Bài tập thực hành

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 320 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 560 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 400 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 240 Điểm tinh thông
Tiếp theo cho bạn:

Bài kiểm tra lớn

Tăng cấp cho tất cả các kỹ năng trong bài này và thu thập lên đến 4700 điểm Tinh thông!