If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Trừ trong phạm vi 100 bằng cách dùng khối lập phương

Vấn đề

Các khối dưới đây biểu diễn phép tính nào?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?