If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 1: Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị

Nhận diện hàm số qua đồ thị

Vấn đề

Cho đồ thị dưới đây:
A coordinate plane. The x- and y-axes both scale by one. There is a graph of a curve. The curve increases at a non linear rate from the point negative eight, one-half to negative five and one-half, eight and one-half. Then it decreases at a non linear rate to the point negative one and one-half, one-half. Then it increases at non linear rate to the point one and one-half, eight and one-half. Then it decreases at a non linear rate to the point four and one-half, one-half. Then it increases at a non linear rate to seven and one-half, eight and one-half. All of these values are estimated.
Đồ thị đã cho có biểu diễn một hàm số hay không?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?