If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 1: Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị

Tính giá trị hàm số khi biết đồ thị của hàm số đó

Vấn đề

f(2)=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
A coordinate plane. The x- and y-axes both scale by one. The graph shows function f which has seven points. The following points are plotted on the graph: the point negative seven, six, the point negative five, two, the point negative three, negative one, the point negative one, three, the point two, negative five, the point four, zero, the point seven, two.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?