If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 1: Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị

Tìm khoảng giá trị biến số để giá trị hàm số lớn hơn hoặc bé hơn 0

Vấn đề

A coordinate plane. The x-axis scales by one, and the y-axis scales by ten. The graph of the function y equals f of x is below the x-axis from x equals negative five to x equals one. It is above the x-axis from x equals one to x equals four. It is below the x-axis after x equals four. The function decreases from x equals negative five to x equals negative two and one-half. It increases from x equals negative two and one-half to x equals two and one-half. It decreases after x equals two and one-half. All values are estimates.
Chọn khoảng giá trị biến số sao cho giá trị hàm số g tương ứng bé hơn 0.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?