If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 1: Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị

Tính giá trị biểu thức đại số chứa giá trị hàm số

Vấn đề

6f(3)5g(7)=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
A coordinate plane. The x- and y-axes both scale by one. There is a graphed function, y equals f of x, which is made up of line segments. A line segment connects negative ten, negative two to negative nine, negative three. A line segment connects negative nine, negative three to negative eight, negative five. A line segment connects negative eight, negative five to negative seven, negative five. A line segment connects negative seven, negative five to negative six, negative three. A line segment connects negative six, negative three to negative three, negative three. A line segment connects negative three, negative three to negative two, negative four. A line segment connects negative two, negative four to negative one, negative four. A line segment connects negative one, negative four to one, zero. A line segment connects one, zero to three, negative four. A line segment connects three, negative four to four, negative four. A line segment connects four, negative four to five, negative two. A line segment connects five, negative two to seven, negative four. A line segment connects seven, negative four to eight, negative four. A line segment connects eight, negative four to nine, negative five. A line segment connects nine, negative five to ten, negative five. There is another graphed function, y equals g of x, which is also made up line segments. A line segment connects negative ten, five to negative nine, five. A line segment connects negative nine, five to negative eight, four. A line segment connects negative eight, four to negative seven six. A line segment connects negative seven, six to negative six, seven. A line segment connects negative six, seven to negative two, seven. A line segment connects negative two, seven to negative one, six. A line segment connects negative one, six to zero, six. A line segment connects zero, six to one, seven. A line segment connects one, seven to four, seven. A line segment connects four, seven to five, eight. A line segment connects five, eight to six, six. A line segment connects six, six to seven, six. A line segment connects seven, six to nine, four. A line segment connects nine, four to ten, four.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?