Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 1: Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị

Bài tập: Tính giá trị của hàm số bằng công thức

Tìm hiểu cách tính giá trị hàm số f(x)=49-x² tại x=5. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Hàm f(x) là f(x) = 49 - (x ^2). Tìm giá trị f(5) Bất cứ khi nào bạn xử lý một hàm bạn lấy đầu vào - trong trường hợp này x = 5 Ta đưa nó vào chiếc hộp hàm số Và ta cần đầu ra Và họ định nghĩa hộp hàm số này bạn đưa gì vào, lấy nó bình phương rồi lấy 49 trừ đi nó Vậy f(5)... Mối khi tôi thấy x ở dây vi f(x) bằng cái này, mỗi khi tôi thây x tôi sẽ thay nó vào f(5) sẽ bằng 49 trừ thay vì viết x^2, tôi viết 5^2 Vậy nó sẽ bằng 49-25 và 49-25=24 Và ta đã xong.