If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 1: Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị

Tìm tập xác định và tập giá trị khi biết đồ thị hàm số

Vấn đề

Tìm tập xác định của hàm f.
A coordinate plane. The x- and y-axes both scale by one. The function f is graphed on the coordinate plane. The following points are plotted: the point negative six, one, the point zero, four, the point two, negative five, the point four, three, and the point seven, three.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?