If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 1: Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị

Khoảng nghịch biến và khoảng đồng biến

Vấn đề

Chọn các khoảng mà hàm số h đồng biến.
A coordinate plane. The x-axis scales by one, and the y-axis scales by zero point five. The graph of y equals h of x is a continuous curve. From left to right, it passes through the point negative four, zero point seven-five and the x-intercept negative three, zero. It continues to decrease until the local minimum at negative one point five, negative one. Then it increases through the point negative one, negative zero point seven, five, the origin, and the point one, zero point seven-five. It increases until the local maximum at one point five, one. Then it decreases through the x-intercept three, zero and the point four, zero point seven-five. All values are estimated.
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?