If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 1: Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị

Bài toán thực tiễn liên quan đến tập xác định của hàm số

Vấn đề

Bạn Mai đang đứng trên bậc thứ 5 của một cái thang thẳng đứng. Thang có 15 bậc, độ cao chênh lệch giữa 2 bậc liên tiếp là 0,5 m.
Gọi h(n) là hàm số biểu thị độ cao tính từ mặt đất đến bàn chân của Mai (đơn vị: m) sau khi di chuyển n bậc (nếu Mai đi xuống thang, n sẽ là số âm.)
Loại số nào thích hợp để mô tả các giá trị thuộc tập xác định của hàm h?
Chọn 1 đáp án:
Các giá trị thuộc tập xác định của hàm h thỏa mãn điều kiện gì?
Chọn 1 đáp án: