If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 1: Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị

Tìm giá trị biến số và giá trị hàm số thông qua đồ thị

Vấn đề

Có những giá trị x nào khác ngoài 0 để hàm số f(x)=2?
x=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
A coordinate plane. The x- and y-axes both scale by one. There is a graphed function, y equals f of x, which is made up of line segments. A line segment connects negative ten, negative six to negative eight, negative four. A line segment connects negative eight, negative four to negative seven, negative six. A line segment connects negative seven, negative six to negative three, negative two. A line segment connects negative three, negative two to negative two, negative four. A line segment connects negative two, negative four to zero, negative two. A line segment connects zero, negative two to one, zero. A line segment connects one, zero to two, two. A line segment connects two, two to four, four. A line segment connects four, four to nine, negative one. A line segment connects nine, negative one to ten, negative one.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?