If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 10 (Việt Nam)

Các bài toán thực tiễn liên quan đến phương trình bậc hai (dạng chuẩn)

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Chú Quý là một thợ lặn chuyên nghiệp.
Hàm số sau biểu diễn độ sâu của chú Quý so với mực nước biển (đơn vị: m) vào thời điểm x giây sau khi lặn:
d(x)=12x210x
Hỏi chú Quý lặn đến điểm sâu nhất có thể sau bao nhiêu giây kể từ thời điểm bắt đầu lặn?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
giây
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?