If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 10 (Việt Nam)

Ví dụ 2: Giải bài toán bằng cách ứng dụng đồ thị hàm số bậc hai

Vấn đề

Nguồn doanh thu chính của một công ty tới từ một ứng dụng di động. Gọi h là hàm số biểu diễn lợi nhuận hằng năm của công ty (đơn vị: triệu đô la) theo mức giá ứng dụng mà công ty đưa ra (đơn vị: đô la).
A coordinate plane. The x-axis scales by one and is labeled app price in dollars. The y-axis scales by five and is labeled profit in millions of dollars. The graph is a parabola function that opens down. The function has a y-intercept at zero, negative ten, an x-intercept around one, zero, a maximum around seven, forty, and another x-intercept around thirteen, zero.
Phát biểu nào dưới đây là đúng?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?