If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 10 (Việt Nam)

Bài toán liên quan đến tính chất của hàm số bậc hai

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Hàm số f được viết theo 3 dạng khác nhau.
Hỏi dạng nào có thể giúp ta biết ngay tọa độ đỉnh của đồ thị hàm số?
Chọn 1 đáp án:
Điền kết quả tọa độ vào ô trống.
Tọa độ đỉnh là (
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
 ;
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
)
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?