If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Unit 2

Bài học 4: Làm tròn và ước lượng

Làm tròn số đến các hàng khác nhau

Vấn đề

Điền vào chỗ trống \square để phát biểu sau đây đúng?
88, space, 5, \square, 1 được làm tròn thành 88, space, 500 nếu ta làm tròn đến hàng trăm.
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?