If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 4: Làm tròn và ước lượng

Làm tròn số đến hàng chục hoặc hàng trăm

Vấn đề

Một hình trụ chia độ được dán nhãn đánh dấu ở 10, 20, 30, 40, 50, 60 và 70 mi-li-lít. Một dấu tích không được gắn nhãn sẽ xuất hiện giữa mỗi dấu tick được dán nhãn. Một chất lỏng màu tím bên trong ống đong có chia độ đến 44 mi-li-lít. Nhãn cho 44 mi-li-lít xuất hiện ở bên phải của ống đong chia độ.
Làm tròn lượng nước nho đến hàng chục.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, m, l, end text
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?