If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Unit 2

Bài học 4: Làm tròn và ước lượng

Làm tròn số thập phân bằng cách dùng trục số

Vấn đề

Làm tròn số start color #1fab54, start text, A, end text, end color #1fab54 đến hàng phần mười.
Một tia số từ 14 đến 15 có mỗi vạch tương ứng với mỗi một đơn vị phần mười. Điểm A nằm bên trái điểm 14,4 một chút.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
Làm tròn số start color #1fab54, start text, A, end text, end color #1fab54 đến hàng đơn vị.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?