If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Unit 2

Bài học 4: Làm tròn và ước lượng

Ước lượng kết quả của phép chia các số có nhiều chữ số

Vấn đề

Ước lượng kết quả.
6, space, 389, colon, 27, approximately equals
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?