If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Unit 2

Bài học 4: Làm tròn và ước lượng

Luyện tập làm tròn số thập phân

Vấn đề

Hai số nào sau đây làm tròn thành 752, comma, 3 nếu chúng ta làm tròn đến hàng phần mười?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?