If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Unit 2

Bài học 4: Làm tròn và ước lượng

Sử dụng trục số để làm tròn số đến hàng chục hoặc hàng trăm

Vấn đề

Giá trị của start color #e84d39, start text, A, end text, end color #e84d39 được làm tròn đến hàng chục là bao nhiêu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Giá trị của start color #e84d39, start text, A, end text, end color #e84d39 khi làm tròn đến hàng trăm là bao nhiêu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
A vertical number line labeled 600 to 700 with tick marks at every 5 units. The tick marks at 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690 và 700 are labeled. A red circle labeled A is between 630 tick mark and 640 tick mark.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?