If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Lũy thừa với số mũ hữu tỉ (nâng cao)

Vấn đề

Những biểu thức nào sau đây bằng với x45 ?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?