If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên

Vấn đề

Những biểu thức nào sau đây bằng với 4272 ?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?