If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

Vấn đề

Biểu thức nào sau đây bằng với b14?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?