If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về tính chất của lũy thừa với số mũ hữu tỉ

Vấn đề

Viết lại biểu thức sau dưới dạng yn.
(y12)4=
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?