If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tính chất của lũy thừa với số mũ hữu tỉ (nâng cao)

Vấn đề

Hãy viết lại biểu thức dưới dạng kxn.
12x4x3=
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?