If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 2: Cấp số cộng

Tìm công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Chính và An đang tìm công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng 10,4,2,8,, trong đó số hạng đầu được kí hiệu là f1.
Chính tìm được công thức fn=10+6n.
An tìm được công thức fn=10+6(n1).
Bạn nào đã làm đúng?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?