If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 2: Cấp số cộng

Bài toán luyện tập tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng (cho bằng hệ thức truy hồi)

Tính tổng của 650 số hạng đầu tiên của cấp số cộng được cho bởi hệ thức truy hồi là {uᵢ=uᵢ₋₁+11, u₁=4} bằng cách tìm số hạng thứ 650 và sử dụng công (u₁+uₙ)*n/2.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video