If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chuỗi các phép biến hình

Vấn đề

Dưới đây mô tả 1 chuỗi các phép biến hình.
  • Phép vị tự tâm P
  • Phép quay tâm Q
  • Phép đối xứng trục qua đường thẳng PQ
Yếu tố nào được bảo toàn trong chuỗi các phép biến hình này?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?