If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt (liên hệ từ phép đối xứng trục và phép quay)

Vấn đề

Xét đường tròn đơn vị dưới đây, với góc θ có đơn vị là rađian.
A unit circle with an angle from the positive x-axis to a ray labeled theta. The point where the ray intersects the circle is labeled negative 0.42, 0.91 and is in the second quadrant.
Không dùng máy tính, hãy tính giá trị các biểu thức sau (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Biểu thứcGiá trị
cos(πθ)
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
cos(2π+θ)
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi