If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giá trị lượng giác của góc π/6, π/4 và π/3

Vấn đề

Số đo ba góc trong triangle, D, E, F có đơn vị là rađian.
Tính tangent, left parenthesis, start fraction, pi, divided by, 4, end fraction, right parenthesis.
Nhập giá trị chính xác hoặc đã làm tròn đến hàng phần trăm.
tangent, left parenthesis, start fraction, pi, divided by, 4, end fraction, right parenthesis, equals
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?