If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân biệt số hữu tỉ và số vô tỉ

Vấn đề

Đây là số hữu tỉ hay số vô tỉ?
0, comma, left parenthesis, 7, right parenthesis
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?