If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ví dụ về phân loại số

3,4028 là số nguyên, số hữu tỉ hay số vô tỉ? Được tạo bởi Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education.

Thuyết minh video