If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân loại số

Vấn đề

Số square root of, 25, end square root thuộc dạng số nào?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?