If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập phân loại số

Ôn tập lại về số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ và số vô tỉ. Sau đó thực hành phân loại số.

Số tự nhiên

start color #1fab54, start text, S, o, with, \^, on top, with, \', on top, space, t, ự, space, n, h, i, e, with, \^, on top, n, end text, end color #1fab54 là số không cần được biểu diễn dưới dạng số thập phân hay phân số. Ngoài ra, số tự nhiên không thể là số âm. Nói cách khác, số tự nhiên bao gồm số đếm và không.
Ví dụ của số tự nhiên:
4, comma, 952, comma, 0, comma, 73

Số nguyên

start color #11accd, start text, S, o, with, \^, on top, with, \', on top, space, n, g, u, y, e, with, \^, on top, n, end text, end color #11accd bao gồm số tự nhiên và số đối của chúng. Do đó, số nguyên có thể là số âm.
Ví dụ của số nguyên:
12, comma, 0, comma, minus, 9, comma, minus, 810

Số hữu tỉ

start color #7854ab, start text, S, o, with, \^, on top, with, \', on top, space, h, ữ, u, space, t, ỉ, end text, end color #7854ab là số có thể viết được dưới dạng phân số với tử và mẫu là số nguyên.
Ví dụ của số hữu tỉ:
44, ;, 0, comma, left parenthesis, 12, right parenthesis, ;, minus, start fraction, 18, divided by, 5, end fraction, ;, square root of, 36, end square root

Số vô tỉ

start color #ca337c, start text, S, o, with, \^, on top, with, \', on top, space, v, o, with, \^, on top, space, t, ỉ, end text, end color #ca337c là số không thể viết được dưới dạng phân số với tử và mẫu là số nguyên.
Ví dụ của số vô tỉ:
minus, 4, pi, ;, square root of, 3, end square root

Những loại số trên liên hệ với nhau như thế nào?

Biểu đồ dưới đây cho thấy tất cả số tự nhiên là số nguyên và tất cả số nguyên là số hữu tỉ. Số không phải là số hữu tỉ được gọi là số vô tỉ.
Muốn tìm hiểu thêm về cách phân loại số? Nhấn vào video này.

Luyện tập

Bài 1
  • Hiện tại
square root of, 5, end square root là loại số gì?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Muốn làm thêm nhiều dạng bài tập như thế này? Nhấn vào những bài tập này:
Phân loại số: số hữu tỉ và số vô tỉ
Phân loại số

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.