If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Căn bậc hai của số chính phương

Học cách tìm căn bậc hai của các số chính phương như 25, 36, và 81.
Hãy bắt đầu với việc xem ví dụ về xét căn bậc hai của start color #1fab54, 25, end color #1fab54:
square root of, start color #1fab54, 25, end color #1fab54, end square root, equals, question mark
Bước 1: Hỏi "Lũy thừa bậc hai của số nào bằng start color #1fab54, 25, end color #1fab54?"
Bước 2: Để ý rằng start color #11accd, 5, end color #11accd mũ hai bằng start color #1fab54, 25, end color #1fab54.
start color #11accd, 5, end color #11accd, squared, equals, start color #11accd, 5, end color #11accd, times, start color #11accd, 5, end color #11accd, equals, start color #1fab54, 25, end color #1fab54
Đáp án
square root of, start color #1fab54, 25, end color #1fab54, end square root, equals, start color #11accd, 5, end color #11accd
Đây là một câu hỏi để giúp bạn hiểu rõ hơn:
Làm thế nào để biết start color #11accd, 5, end color #11accd là đáp án đúng?
Chọn 1 đáp án:

Mối liên hệ với hình vuông

Tìm căn bậc hai của start color #1fab54, 25, end color #1fab54 cũng như tìm chiều dài một cạnh hình vuông có diện tích bằng start color #1fab54, 25, end color #1fab54.
Một hình vuông có diện tích là start color #1fab54, 25, end color #1fab54, có chiều dài một cạnh là start color #11accd, 5, end color #11accd.

Bộ bài toán 1:

Bài toán 1A
 • Current
4, squared, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Câu hỏi tư duy

Đáp án nào sau đây minh họa căn bậc hai?
Chọn 1 đáp án:

Bài luyện tập 2:

Bài toán 2A
 • Current
square root of, 1, end square root, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Bộ bài toán 3:

Câu hỏi 3A
 • Current
square root of, 121, end square root, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.