If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập tính nguyên hàm và tích phân từng phần

Ôn tập tính nguyên hàm và tích phân từng phần

Nguyên hàm/Tích phân từng phần là gì?

Quy tắc tính nguyên hàm từng phần giúp ta tính nguyên hàm của tích các hàm số:
integral, u, left parenthesis, x, right parenthesis, v, prime, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, u, left parenthesis, x, right parenthesis, v, left parenthesis, x, right parenthesis, minus, integral, u, prime, left parenthesis, x, right parenthesis, v, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x
Quy tắc rút gọn được viết là:
integral, u, space, d, v, equals, u, v, minus, integral, v, space, d, u
Quy tắc này là quy tắc "ngược với quy tắc tính đạo hàm của tích". Ta đặt một trong hai hàm số nhân tử là đạo hàm của một hàm số khác. Tương tự với quy tắc tính tích phân từng phần. Ta thêm các cận trên và cận dưới để tính kết quả cuối cùng.
Bạn muốn học thêm về quy tắc tính nguyên hàm từng phần? Hãy xem video này.

Áp dụng quy tắc tính nguyên hàm từng phần

Tínhintegral, x, cosine, x, d, x. Để giải bài toán, ta đặt u, equals, xd, v, equals, cosine, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x:
integral, x, cosine, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, integral, u, d, v
u, equals, x suy ra d, u, equals, d, x.
d, v, equals, cosine, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, ta giả sử v, equals, sine, left parenthesis, x, right parenthesis.
Áp dụng quy tắc tính, ta có:
xcos(x)dx=udv=uvvdu=xsin(x)sin(x)dx=xsin(x)+cos(x)+C\begin{aligned} \displaystyle\int x\cos(x)\,dx &=\displaystyle\int u\,dv \\\\ &=uv-\displaystyle\int v\,du \\\\ &=\displaystyle x\sin(x)-\int\sin(x)\,dx \\\\ &=x\sin(x)+\cos(x)+C \end{aligned}
Ta có thể kiểm tra kết quả bằng cách tính đạo hàm của kết quả thu được.
Bài 1.1
  • Hiện tại
integral, x, e, start superscript, 5, x, end superscript, d, x, equals, question mark
Chọn 1 đáp án:

Bạn muốn làm thêm các bài tập tương tự? Hãy làm các bài tập này.

Áp dụng quy tắc tính tích phân từng phần

Tính integral, start subscript, 0, end subscript, start superscript, 5, end superscript, x, e, start superscript, minus, x, end superscript, d, x. Để giải bài toán, ta đặt u, equals, xd, v, equals, e, start superscript, minus, x, end superscript, d, x:
u, equals, x suy ra d, u, equals, d, x.
d, v, equals, e, start superscript, minus, x, end superscript, d, x suy ra v, equals, minus, e, start superscript, minus, x, end superscript.
Áp dụng quy tắc tính, ta có:
=05xexdx=05udv=[uv]0505vdu=[xex]0505exdx=[xexex]05=[ex(x+1)]05=e5(6)+e0(1)=6e5+1\begin{aligned} &\phantom{=}\displaystyle\int_0^5 xe^{-x}\,dx \\\\ &=\displaystyle\int_0^5 u\,dv \\\\ &=\Big[uv\Big]_0^5-\displaystyle\int_0^5 v\,du \\\\ &=\displaystyle\Big[ -xe^{-x}\Big]_0^5-\int_0^5-e^{-x}\,dx \\\\ &=\Big[-xe^{-x}-e^{-x}\Big]_0^5 \\\\ &=\Big[-e^{-x}(x+1)\Big]_0^5 \\\\ &=-e^{-5}(6)+e^0(1) \\\\ &=-6e^{-5}+1 \end{aligned}
Bài 2.1
  • Hiện tại
integral, start subscript, 1, end subscript, start superscript, e, end superscript, x, cubed, natural log, x, space, d, x, equals, question mark
Chọn 1 đáp án:

Muốn thực hành thêm các bài tập dạng này? Hãy làm các bài tập sau.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.