If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập tính chất của tích phân

Ôn tập tính chất của tích phân và áp dụng để giải bài tập.

Các tính chất của tích phân

Tích phân của tổng/hiệu: integral, start subscript, a, end subscript, start superscript, b, end superscript, open bracket, f, left parenthesis, x, right parenthesis, plus minus, g, left parenthesis, x, right parenthesis, close bracket, d, x, equals, integral, start subscript, a, end subscript, start superscript, b, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, plus minus, integral, start subscript, a, end subscript, start superscript, b, end superscript, g, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x
Bạn muốn học thêm về tính chất này? Hãy xem video này.
Nhân tích phân với hằng số: integral, start subscript, a, end subscript, start superscript, b, end superscript, k, dot, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, k, integral, start subscript, a, end subscript, start superscript, b, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x
Bạn muốn học thêm về tính chất này? Hãy xem video này.
Đảo cận của tích phân: integral, start subscript, a, end subscript, start superscript, b, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, minus, integral, start subscript, b, end subscript, start superscript, a, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x
Bạn muốn học thêm về tính chất này? Hãy xem video này.
Tích phân có cận trên và cận dưới bằng nhau: integral, start subscript, a, end subscript, start superscript, a, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, 0
Bạn muốn học thêm về tính chất này? Hãy xem video này.
Tách cận của tích phân: integral, start subscript, a, end subscript, start superscript, b, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, plus, integral, start subscript, b, end subscript, start superscript, c, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, integral, start subscript, a, end subscript, start superscript, c, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x
Bạn muốn học thêm về tính chất này? Hãy xem video này.

Bài luyện tập 1: Tính các biểu thức dựa vào tính chất của tích phân và đồ thị hàm số

Bài 1.1
 • Hiện tại
integral, start subscript, minus, 2, end subscript, start superscript, 0, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, plus, integral, start subscript, 0, end subscript, cubed, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
đơn vịsquared

Bạn muốn làm thêm các bài tập tương tự? Nhấn vào bài tập này.

Bài luyện tập 2: Tính tích phân bằng cách áp dụng tính chất của tích phân

Bài 2.1
 • Hiện tại
integral, start subscript, minus, 1, end subscript, cubed, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, minus, 2
integral, start subscript, minus, 1, end subscript, cubed, g, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, 5
Tính integral, start subscript, minus, 1, end subscript, cubed, left parenthesis, 3, f, left parenthesis, x, right parenthesis, minus, 2, g, left parenthesis, x, right parenthesis, right parenthesis, d, x, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Bạn muốn làm thêm các bài tập tương tự? Nhấn vào bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.