If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 9 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình

Luyện tập giải hệ phương trình bằng minh họa hình học tập nghiệm.
Chúng ta có thể giải hệ phương trình bằng cách minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình. Hãy áp dụng cách này với hệ phương trình sau đây:
y=12x+3
y=x+1
Đầu tiên, hãy vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình thứ nhất y=12x+3. Chú ý rằng phương trình đã cho sẵn tung độ gốc nên chúng ta có thể vẽ đường thẳng bằng cách nối điểm (0;3) với một điểm khác có tọa độ là nghiệm của phương trình.
Tiếp theo, chúng ta vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình thứ hai y=x+1.
Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm. Đây là nghiệm của hệ phương trình.
Điều này là đúng vì mỗi điểm trên đường thẳng màu vàng là nghiệm của phương trình y=12x+3, và mỗi điểm trên đường thẳng màu xanh là nghiệm của phương trình y=x+1. Vì vậy, giao điểm của hai đường thẳng là nghiệm của cả hai phương trình.

Kiểm tra kết quả

Vậy, từ việc vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình, ta tìm được (4;5) là nghiệm của hệ phương trình. Hãy cùng kiểm tra lại kết quả bằng cách thay x=4y=5 vào mỗi phương trình.
Phương trình thứ nhất:
y=12x+35=?12(4)+3Thay x = 4 và y = 55=5Luôn đúng
Phương trình thứ hai:
y=x+15=?4+1Thay x = 4 và y = 55=5Luôn đúng
Tuyệt! (4;5) thật sự là một nghiệm của hệ phương trình.

Luyện tập nào!

Bài 1

Tập nghiệm của hệ phương trình sau được biểu diễn như hình bên dưới.
y=3x7
y=x+9
Giải hệ phương trình.
x=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
y=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bài 2

Dưới đây là một hệ phương trình:
y=5x+2
y=x+8
Hãy vẽ các đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của cả hai phương trình.
Giải hệ phương trình.
x=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
y=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bài 3

Dưới đây là một hệ phương trình:
8x4y=16
8x+4y=16
Hãy vẽ các đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của cả hai phương trình.
Giải hệ phương trình.
x=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
y=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bài tập nâng cao

1) Hỏi hệ phương trình được biểu diễn bên dưới có bao nhiêu nghiệm?
Chọn 1 đáp án:

2) Hỏi hệ phương trình được biểu diễn bên dưới có bao nhiêu nghiệm?
(Hai đường thẳng song song nên chúng không bao giờ cắt nhau)
Chọn 1 đáp án:

3) Hệ phương trình được biểu diễn bên dưới có bao nhiêu nghiệm?
(Hai đường thẳng trùng nhau nên chúng có vô số điểm chung.)
Chọn 1 đáp án:

4) Một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có thể có hai nghiệm duy nhất không?
Gợi ý: Hãy xem lại đồ thị trong các bài toán bên trên.
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.