If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tỉ số lượng giác trong tam giác vuông

Tìm hiểu về các tỉ số lượng giác trong tam giác vuông và cách áp dụng trong quá trình giải bài tập.

Các tỉ số lượng giác cơ bản bao gồm những tỉ số nào?

A right triangle A B C where angle A C B is the right angle. Angle B A C is the angle of reference. Side A B is labeled hypotenuse. Side B C is labeled opposite. Side A C is labeled adjacent.
sinA=cạnh đốicạnh huyền
cosA=cạnh kềcạnh huyền
tanA=cạnh đốicạnh kề
Bạn muốn tìm hiểu thêm về sin, cos và tan? Hãy xem video này.

Dạng 1: Tìm độ dài một cạnh

Ta có thể sử dụng các tỉ số lượng giác để tìm độ dài chưa biết của một cạnh trong tam giác vuông. Ví dụ, hãy tìm độ dài của cạnh AC trong tam giác sau:
A right triangle A B C. Angle A C B is a right angle. Angle A B C is forty degrees. Side A C is unknown. Side A B is seven units.
Đề bài cho số đo của B^ cũng như độ dài của cạnh huyền và yêu cầu tìm số đo cạnh đối của B^. Tỉ số lượng giác có chứa hai cạnh này là sin:
sinB=ACABsin40=AC7B^=40,AB=77sin40=AC
Ta có thể sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn:
AC=7sin404,5
Bài 1.1
A right triangle A B C. Angle A C B is a right angle. Angle B A C is sixty-five degrees. Side B C is unknown. Side A B is six units.
BC=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Bạn muốn làm thêm những bài tập tương tự? Hãy xem bài luyện tập này.

Dạng 2: Tìm số đo một góc

Ta còn có thể sử dụng các tỉ số lượng giác để tìm số đo góc chưa biết. Ví dụ, hãy tìm số đo của A^ trong tam giác sau:
A right triangle A B C. Angle A C B is a right angle. Angle B A C is unknown. Side A C is six units. Side A B is eight units.
Đề bài cho độ dài của cạnh kề với góc cần tìm và độ dài của cạnh huyền. Tỉ số lượng giác có chứa hai cạnh này là cos:
cosA=ACABcosA=68AC=6,AB=8A^=arccos(68)
Ta có thể sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn:
A^=arccos(68)41,41
Bài 2.1
A right triangle A B C. Angle A C B is a right angle. Angle B A C is unknown. Side B C is two units. Side A B is six units.
A^=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Bạn muốn làm thêm những bài tập tương tự? Hãy xem bài luyện tập này.

Dạng 3: Bài toán thực tiễn liên quan đến tam giác vuông

Bài 3.1
Hoàng đang thiết kế một chiếc xích đu. Dây xích đu dài 5 m. Trong vòng đu hoàn chỉnh, dây xích đu tạo với trụ xích đu một góc bằng 29. Khi đó, Hoàng muốn chiếc ghế đu ở độ cao 2,75 m so với mặt đất.
Hỏi trụ của xích đu cần cao bao nhiêu?
Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
m
The design of the chair swing ride. The pole of the swing is a rectangle with a short base and a long height. At the top of the pole, there are swing ropes that extend from the pole at an angle of twenty-nine degrees. The rope extends for 5 meters where there is a chair that is two point seventy-five meters off the ground.

Bạn muốn làm thêm những bài tập tương tự? Hãy xem bài luyện tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.